SOBRE LOPD WEB

Protección de datos de Carácter Persoal

Responsable do tratamento

De conformidade co establecido en REGULAMENTO (UE) 2016/679 DO PARLAMENTO EUROPEO E DO CONSELLO do 27 de abril de 2016 relativo á protección das persoas físicas no que respecta ao tratamento de datos persoais e á libre circulación destes datos e polo que se derroga a Directiva 95/46/CE (Regulamento xeral de protección de datos), o Centro Cultural Social Xoán XXIII informa ao/a usuario/a de que:

Captación de datos e bases de lexitimación do tratamento

1.- Os datos de carácter persoal, incluída a dirección de correo electrónico, que o/a usuario/a proporcione ao encher e enviar os formularios, e as imaxes cedidas, que figuran no portal, serán incorporados ás actividades de tratamento de datos do Centro Xoán XXIII para que esta poida efectuar o tratamento, automatizado ou non, de tales datos ou imaxes, así como dos que poidan xerarse por causa da correspondente relación que, no seu caso, o/a usuario/a concierte co Centro Xoán XXIII. A base de lexitimación é o consentimento do usuario.

Finalidade

2. – A finalidade dos datos referidos será a indicada no correspondente formulario. Así como tamén a das imaxes cedidas. Se non se indica no formulario a finalidade, con carácter xeral, a finalidade será a de informar os usuarios sobre Xoán XXIII e dos seus servizos.

Destinatario dos datos

3.- Os datos unicamente serán tratados por Centro Xoán XXIII para as finalidades descritas.

Dereitos do usuario

4.- O/a usuario/a poderá exercitar os dereitos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación ao tratamento e portabilidad dos seus datos, de conformidade co establecido na lexislación vixente, dirixíndose por escrito á entidade responsable das actividades de tratamento, Centro Cultural Social Xoán XXIII, na seguinte dirección: Rúa dous Castiñeiros, s/n -15705. Santiago de Compostela.

Medidas de seguridade e confidencialidade

5.- O Centro Xoán XXIII tratará de forma confidencial os datos de carácter persoal e as imaxes que o/a usuario/a proporciónelle, axustándose ao establecido no Regulamento Xeral de Protección de Datos ( RGPD) e nas normas que a desenvolven ou complementan, e con aplicación das medidas de índole técnica e organizativas necesarias que garantan a seguridade dos devanditos datos e eviten a súa alteración, perda, tratamento ou acceso non autorizados.


Protección de datos de Carácter Personal  

Responsable del tratamiento

De conformidad con lo establecido en REGLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos), el Centro Cultural Social Juan XXIII informa al/la usuario/a de que:

Captación de datos y bases de legitimación del tratamiento

1.- Los datos de carácter personal, incluida la dirección de correo electrónico, que el/la usuario/a proporcione al rellenar y enviar los formularios, y las imágenes cedidas, que figuran en el portal, serán incorporados a las actividades de tratamiento de datos del Centro Juan XXIII para que ésta pueda efectuar el tratamiento, automatizado o no, de tales datos o imágenes, así como de los que puedan generarse por causa de la correspondiente relación que, en su caso, el/la usuario/a concierte con el Centro Juan XXIII. La base de legitimación es el consentimiento del usuario.

Finalidad
2. – La finalidad de los datos referidos será la indicada en el correspondiente formulario. Así como también la de las imágenes cedidas. Si no se indica en el formulario la finalidad, con carácter general, la finalidad será la de informar a los usuarios sobre Juan XXIII y de sus servicios.

Destinatario de los datos

3.- Los datos únicamente serán tratados por Centro Juan XXIII para las finalidades descritas.

 Derechos del usuario

4.- El/la usuario/a podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación al tratamiento y portabilidad de sus datos, de conformidad con lo establecido en la legislación vigente, dirigiéndose por escrito a la entidad responsable de las actividades de tratamiento, Centro Cultural Social Juan XXIII, en la siguiente dirección: Rúa dos Castiñeiros, s/n -15705. Santiago de Compostela.

Medidas de seguridad y confidencialidad

5.- El Centro Juan XXIII tratará de forma confidencial los datos de carácter personal y las imágenes que el/la usuario/a le proporcione, ajustándose a lo establecido en el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) y en las normas que la desarrollan o complementan, y con aplicación de las medidas de índole técnica y organizativas necesarias que garanticen la seguridad de dichos datos y eviten su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizados.