OFRECEMOS

O obxecto e finalidade do Albergue Xoán XXIII poderíase resumir así:

-Dar aloxamento e acollida diúrna e nocturna aos colectivos de exclusión social.

-Dar promoción para a colocación no mundo laboral destes sectores e orientacións de tipo xurídico-laboral.

-Colaborar con entidades benéfico-sociais, Administración Pública ou Entidades privadas, para a consecución dos distintos fins que levan a cabo con estes colectivos.

Os servizos que se ofrecen serían:

-Acollida en réxime diúrno: ofrecendo os servizos de ducha e roupeiro, así como de refrixerio e bebidas quentes.

-Acollida en réxime nocturno: Contamos con 25 camas para pernoitar, durante un máximo de 10 días ao mes no Albergue (prorrogables baixo diversas situacións), incluíndo servizo de ducha, lavado e pasado o ferro de roupa, refrixerio e bebidas quentes, servizo de despacho de billetes e consigna, exclusivos todos eles para os que pasen a noite nas instalacións.


El objeto y finalidad del Albergue Juan XXIII se podría resumir así:
-Dar alojamiento y acogida diurna y nocturna a los colectivos de exclusión social.
-Dar promoción para la colocación en el mundo laboral de estos sectores y orientaciones de tipo jurídico-laboral.
-Colaborar con entidades benéfico-sociales, Administración Pública o Entidades privadas, para la consecución de los distintos fines que llevan a cabo con estos colectivos.

Los servicios que se ofrecen serían:
-Acogida en régimen diurno: ofreciendo los servicios de ducha y ropero, así como de refrigerio y bebidas calientes.
-Acogida en régimen nocturno: Contamos con 25 camas para pernoctar, durante un máximo de 10 días al mes en el Albergue (prorrogables bajo diversas situaciones),  incluyendo servicio de ducha, lavado y planchado de ropa, refrigerio y bebidas calientes, servicio de taquilla y consigna, exclusivos todos ellos para los que pasen la noche en las instalaciones.