CURSO DE «XARDINERÍA E PODA 2016» // CURSO DE «JARDINERÍA Y PODA 2016»

Desde o próximo 26 de Setembro e ata o 30 de Novembro, impartirase o curso de «Xardinería e Poda 2016». Durante 120 horas repartidas en 30 sesións de catro horas de duración cada unha (en horario de tarde de 16:00 a 20:00 h), os dez alumnos que gozarán esta acción formativa aproveitarán os contidos distribuídos en dous módulos: Un de xardinería e outro de poda.

A finalidade principal do curso é facilitar a integración socio-laboral das persoas en proceso de exclusión ou con dificultades no acceso ao mercado laboral ou que se atopan nunha situación de precariedade laboral cronificada, a través dunha intervención integral de emprego e complementaria con outros recursos de apoio social.

Desagregando os contidos, ademais das seccións comúns de xénero e igualdade, diversidade cultural e coñecemento do medio laboral, profundarán no módulo de xardinería vendo:
-Equipamento, ferramentas e novas tecnoloxías en xardinería.
-Reformulo e construción en xardinería.
-Preparación de chans.
-Identificación de plantas ornamentais.
-Plantación.
-Céspedes.
-Rega.
-Principio de propagación.
– Fitopatología básica.
-Uso de rocalla e estanques.

No módulo de poda, os contidos serán:
-Morfoloxía e estrutura das árbores.
-Tipos de sistema radical.
-Abono de froiteiros.
-Diferentes tipos de poda.
-Épocas de poda.
-Técnicas de corte.
-Protección e selado das feridas de pódaa.
-Despunte, recortes e clareado das ramas.
– Curvatura no arqueado das ramas.
-Ferramentas de man.
-Utilización das ferramentas precisas.
-Parte práctica.

Aínda terán un módulo de invernadoiros que lles instruirá en:
-Equipamento, ferramentas e novas tecnoloxías no invernadoiro.
-Abonos e preparación de chans.
-Identificación de cultivo de invernadoiros.
-Plantación.
-Rega.
-Pragas nos cultivos.

O contar cunha parte práctica farao aínda máis dinámico e permitirá realizar as operacións propias do xardineiro ou podador desenvolvendo o hábito de cumprir as normas e de colaborar co seu superior nas tarefas máis complexas.

Ao ter a posibilidade de prácticas laborais facilitará aínda máis o acceso a un posto de traballo ao finalizar o curso.

Este curso vén financiado polo Fondo Social Europeo «Ou FSE inviste non teu futuro»; pola Xunta de Galicia, concretamente pola Consellería de Política Social.


Desde el próximo 26 de Septiembre y hasta el 30 de Noviembre, se impartirá el curso de «Jardinería y Poda 2016».
Durante 120 horas repartidas en 30 sesiones de cuatro horas de duración cada una (en horario de tarde de 16:00 a 20:00h), los diez alumnos que disfrutarán esta acción formativa aprovecharán los contenidos distribuidos en dos módulos: Uno de jardinería y otro de poda.

La finalidad principal del curso es facilitar la integración socio-laboral de las personas en proceso de exclusión o con dificultades en el acceso al mercado laboral o que se encuentran en una situación de precariedad laboral cronificada, a través de una intervención integral de empleo y complementaria con otros recursos de apoyo social.

Desglosando los contenidos, además de las secciones comunes de género e igualdad, diversidad cultural y conocimiento del medio laboral, profundizarán en el módulo de jardinería viendo:
-Equipamiento, herramientas y nuevas tecnologías en jardinería.
-Replanteo y construcción en jardinería.
-Preparación de suelos.
-Identificación de plantas ornamentales.
-Plantación.
-Céspedes.
-Riego.
-Principio de propagación.
-Fitopatología básica.
-Uso de rocalla y estanques.

En el módulo de poda, los contenidos serán:
-Morfología y estructura de los árboles.
-Tipos de sistema radical.
-Abono de frutales.
-Diferentes tipos de poda.
-Épocas de poda.
-Técnicas de corte.
-Protección y sellado de las heridas de la poda.
-Despunte, recortes y clareado de las ramas.
-Curvatura en el arqueado de las ramas.
-Herramientas de mano.
-Utilización de las herramientas precisas.
-Parte práctica.

Aún tendrán un módulo de invernaderos que les instruirá en:
-Equipamiento, herramientas y nuevas tecnologías en el invernadero.
-Abonos y preparación de suelos.
-Identificación de cultivo de invernaderos.
-Plantación.
-Riego.
-Plagas en los cultivos.

El contar con una parte práctica lo hará aún más dinámico y permitirá realizar las operaciones propias del jardinero o podador desarrollando el hábito de cumplir las normas y de colaborar con su superior en las tareas más complejas.

Al tener la posibilidad de prácticas laborales facilitará aún más el acceso a un puesto de trabajo al finalizar el curso.

Este curso viene financiado por el Fondo Social Europeo «O FSE inviste no teu futuro»; por la Xunta de Galicia, concretamente por la Consellería de Política Social.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *