CURSO XARDINERÍA E PODA 2019 // CURSO JARDINERÍA Y PODA 2019

Desde o 18 de Febreiro e ata o próximo 29 de Abril e cunha duración de 120 horas, arrincará para 13 alumnos o seguinte Curso de Xardinería e Poda.

Un curso con moito contido práctico e do que sairás preparado para ofrecer o teu perfil laboral en empresas do sector.

Aprenderás conceptos básicos de xardinería e de poda así como os equipamentos basee dos invernadoiros e o funcionamento neles.

Unha oportunidade de inserción no ámbito laboral que non debedes desaproveitar dentro dos itinerarios de inserción socio-laboral subvencionados por a Xunta de Galicia e o Fondo Social Europeo.


Desde el 18 de Febrero y hasta el próximo 29 de Abril y con una duración de 120 horas, arrancará para 13 alumnos el siguiente Curso de Jardinería y Poda.

Un curso con mucho contenido práctico y del que saldrás preparado para ofrecer tu perfil laboral en empresas del sector.

Aprenderás conceptos básicos de jardinería y de poda así como los equipamientos base de los invernaderos y el funcionamiento en ellos.

Una oportunidad de inserción en el ámbito laboral que no debéis desaprovechar dentro de los itinerarios de inserción socio-laboral subvencionados por la Xunta de Galicia y el Fondo Social Europeo.

CURSO DE INFORMÁTICA BÁSICA 2019

Desde el próximo, 11 de Febrero y hasta el 15 de Marzo del 2019, tendrá lugar en las instalaciones del centro Juan XXIII la impartición del curso de Informática Básica 2019, con una duración de 100 horas y un horario de Lunes a Viernes de 10:00 a 14:00 horas. En el cual un grupo de 10 alumnos profundizará en el ámbito de la informática.

Es un curso destinado a personas con riesgo o que viven casos de exclusión social y que se encuentran dentro del Plan Galego de Inclusión Social y en los programas del Consorcio Galego.

La finalidad principal es facilitar la integración socio-laboral a estas personas en proceso de exclusión o con fuertes dificultades de acceso al mercado laboral o que se encuentran en precariedad laboral, a través de una intervención integral de empleo y complementaria con otros recursos de apoyo social. A lo largo de la formación entrarán por el conocimiento de las partes del ordenador y su sistema operativo, qué son las carpetas, cuáles son los principales editores de texto, inicio al internet y a la creación de correo electrónico.   Más adelante verán el tema de la seguridad informática, los usuarios y los permisos que pueden tener, cómo solventar problemas, gestores de descarga, instalar nuevos hardwares y softwares así como las principales tareas de mantenimiento y optimización.   Seguirán con los conocimientos acerca del internet, los buscadores, los correos electrónicos, los principales gestores de descarga, así como las principales redes sociales y su seguridad.   Por último verán los principales editores de texto y cómo utilizarlos, el programa de presentaciones y la hoja de cálculos y cómo utilizarlos.  

Este curso viene financiado por el Fondo Social Europeo “O FSE inviste no teu futuro”; por la Xunta de Galicia, concretamente por la Consellería de Política Social.


Desde o próximo, 11 de Febreiro e ata o 15 de Marzo del 2019 , terá lugar nas instalacións do centro Xoán XXIII a impartición do curso de Informática Básica 2019, cunha duración de 100 horas e un horario de Luns a Venres de 10:00 a 14:00 horas. No cal un grupo de 10 alumnos profundará no ámbito da informática.

É un curso destinado a persoas con risco ou que viven casos de exclusión social e que se atopan dentro do Plan Galego de Inclusión Social e nos programas do Consorcio Galego.

A finalidade principal é facilitar a integración socio-laboral a estas persoas en proceso de exclusión ou con fortes dificultades de acceso ao mercado laboral ou que se atopan en precariedade laboral, a través dunha intervención integral de emprego e complementaria con outros recursos de apoio social.

Ao longo da formación entrarán polo coñecemento das partes do computador e o seu sistema operativo, que son os cartafoles, cales son os principais editores de texto, inicio ao internet e á creación de correo electrónico.

Máis adiante verán o tema da seguridade informática, os usuarios e os permisos que poden ter, como liquidar problemas, xestores de descarga, instalar novos hardwares e softwares así como as principais tarefas de mantemento e optimización.

Seguirán cos coñecementos achega do internet, os buscadores, os correos electrónicos, os principais xestores de descarga, así como as principais redes sociais e a súa seguridade.

Por último verán os principais editores de texto e como utilizalos, o programa de presentacións e a folla de cálculos e como utilizalos.

Este curso vén financiado polo Fondo Social Europeo “Ou FSE inviste non teu futuro”; pola Xunta de Galicia, concretamente pola Consellería de Política Social.

CURSO DE COCINA BÁSICA // CURSO COCIÑA BÁSICA

Arranca el próximo 21 de enero el curso de Cocina Básica 2019 en el que hasta el día 01 de Marzo y con una duración de 120 horas y a través de diferentes módulos se iniciarán 15 alumnos en el ámbito de la cocina con contenidos teórico prácticos.

Desde la introducción a la cocina, su terminología, la maquinaria principal, los departamentos, nociones de higiene y seguridad. Las principales técnicas culinarias de cocinado, cortes, cocciones, elaboraciones…

Las principales materias primas: Condimentos, hortalizas, legumbres, cereales, carnes, aves, pescados y mariscos, potajes, sopas, consomés y cremas, pastas y arroces. Y un módulo de pastelería y otro de cocina tradicional gallega y española.

Dicha formación va impartida dentro de los itinerarios de inserción socio-laboral subvencionados por la Xunta de Galicia y el Fondo Social Europeo.


Comenza o próximo 21 de xaneiro o curso de Cociña Básica 2019 no que ata o día 01 de Marzo e cunha duración de 120 horas e a través de diferentes módulos iniciaranse 15 alumnos no ámbito da cociña con contidos teórico prácticos.

Desde a introdución á cociña, a súa terminoloxía, a maquinaria principal, os departamentos, nocións de hixiene e seguridade. As principais técnicas culinarias de cociñado, cortes, cocciones, elaboracións…

As principais materias primas: Condimentos, hortalizas, legumes, cereais, carnes, aves, peixes e mariscos, potaxes, sopas, consomés e cremas, pastas e arroces. E un módulo de pastelería e outro de cociña tradicional galega e española.

Dita formación vai impartida dentro dos itinerarios de inserción socio-laboral subvencionados pola Xunta de Galicia e o Fondo Social Europeo.


PROGRAMAS SUBVENCIONADOS POR EL FEDER // PROGRAMAS SUBVENCIONADOS POLO FEDER

O programa Operativo FEDER (que son as siglas do Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional) Galicia 2014-2020, son unhas axudas que outorga a Unión Europea para cofinanciar aqueles investimentos que precisamos como entidade para promover a Inclusión Social e loitar contra a pobreza e calquera forma de discriminación.

Este ano apóiannos subvencionando en parte o funcionamento do Albergue, os servizos de atención ás necesidades básicas e este ano tamén nos apoian na realización de itinerarios de inclusión básica e de inclusión e transición ao emprego.

O noso agradecemento á Unión Europea na súa cofinanciación por medio do programa Operativo FEDER Galicia (2014-2020) para promover a Igualdade, a saúde e a inclusión social.


El programa Operativo FEDER (que son las siglas del Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional) Galicia 2014-2020, son unas ayudas que otorga la Unión Europea para cofinanciar aquellos investimentos que precisamos como entidad para promover la Inclusión Social y luchar contra la pobreza y cualquier forma de discriminación.

Este año nos apoyan subvencionando en parte el funcionamiento del Albergue, los servicios de atención a las necesidades básicas y este año también nos apoyan en la realización de itinerarios de inclusión básica y de inclusión y transición al empleo.

Nuestro agradecimiento a la Unión Europea en su cofinanciación por medio del programa Operativo FEDER Galicia (2014-2020) para promover la Igualdad, la salud y la inclusión social.

 

 

EL PROGRAMA OPERATIVO FEDER 2014-2020 // O PROGRAMA OPERATIVO FEDER 2014-2020

O programa Operativo FEDER (que son as siglas do Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional) Galicia 2014-2020, son unhas axudas que outorga a Unión Europea para cofinanciar aqueles investimentos que precisamos como entidade para promover a Inclusión Social e loitar contra a pobreza e calquera forma de discriminación.

A súa prioridade é dar investimento en Infraestruturas Sociais e Sanitarias que contribúan ao desenvolvimiento nacional, rexional e local e reduzan as desigualdades sanitarias, fomentando a inclusión socialmediante unha mellora ao acceso dos servizos sociais, culturais e recreativos, así como a transición dos servizos institucionais aos servizos locais.

Contar con esta cofinanciación axúdanos a afrontar unhas necesidades que tiñamos que nos eran necesarias para poder levar a cabo o labor que mantemos.

Este ano precisabamos de certa renovación na maquinaria de mantemento do xardín, precisabamos un forno industrial, deshumidificadores e un proxector. Doutro lado precisabamos renovar os asentos, as mesas auxiliares, as butacas, a zona de escritorio, a cajonera e o sillón das zonas comúns do Albergue. E outorgáronnos a axuda para poder levar a cabo esa renovación pendente e necesaria

O noso agradecemento á Unión Europea na súa cofinanciación por medio do programa Operativo FEDER Galicia (2014-2020) para promover a Igualdade, a saúde e a inclusión social.


El programa Operativo FEDER (que son las siglas del Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional) Galicia 2014-2020, son unas ayudas que otorga la Unión Europea para cofinanciar aquellos investimentos que precisamos como entidad para promover la Inclusión Social y luchar contra la pobreza y cualquier forma de discriminación.

Su prioridad es dar investimento en Infraestructuras Sociales y Sanitarias que contribuyan al desenvolvimiento nacional, regional y local y reduzcan las desigualdades sanitarias, fomentando la inclusión socialmediante una mejora al acceso de los servicios sociales, culturales y recreativos, así como la transición de los servicios institucionales a los servicios locales.

Contar con esta cofinanciación nos ayuda a afrontar unas necesidades que teníamos  que nos eran necesarias para poder llevar a cabo la labor que mantenemos.

Este año precisábamos de cierta renovación en la maquinaria de mantenimiento del jardín, precisábamos un horno industrial, deshumidificadores y un proyector. De otro lado precisábamos renovar los asientos, las mesas auxiliares, las butacas, la zona de escritorio, la cajonera y el sillón de las zonas comunes del Albergue. Y nos han otorgado la ayuda para poder llevar a cabo esa renovación pendiente y necesaria.

Nuestro agradecimiento a la Unión Europea en su cofinanciación por medio del programa Operativo FEDER Galicia (2014-2020) para promover la Igualdad, la salud y la inclusión social.

 

 

CURSO INFORMÁTICA BÁSICA 2018

Desde el próximo, 15/10/2018 y hasta el 21/11/2018, tendrá lugar en las instalaciones del centro Juan XXIII la impartición del curso de Informática Básica 2018, con una duración de 100 horas y un horario de Lunes a Viernes de 10:00 a 14:00 horas. En el cual un grupo de 10 alumnos profundizará en el ámbito de la informática.

Es un curso destinado a personas con riesgo o que viven casos de exclusión social y que se encuentran dentro del Plan Galego de Inclusión Social y en los programas del Consorcio Galego.

La finalidad principal es facilitar la integración socio-laboral a estas personas en proceso de exclusión o con fuertes dificultades de acceso al mercado laboral o que se encuentran en precariedad laboral, a través de una intervención integral de empleo y complementaria con otros recursos de apoyo social.

A lo largo de la formación entrarán por el conocimiento de las partes del ordenador y su sistema operativo, qué son las carpetas, cuáles son los principales editores de texto, inicio al internet y a la creación de correo electrónico.
Más adelante verán el tema de la seguridad informática, los usuarios y los permisos que pueden tener, cómo solventar problemas, gestores de descarga, instalar nuevos hardwares y softwares así como las principales tareas de mantenimiento y optimización.
Seguirán con los conocimientos acerca del internet, los buscadores, los correos electrónicos, los principales gestores de descarga, así como las principales redes sociales y su seguridad.
Por último verán los principales editores de texto y cómo utilizarlos, el programa de presentaciones y la hoja de cálculos y cómo utilizarlos.

Este curso viene financiado por el Fondo Social Europeo “O FSE inviste no teu futuro”; por la Xunta de Galicia, concretamente por la Consellería de Política Social.

¿Estás interesado? Pues ven a apuntarte por el Departamento Social de la Entidad.


Desde o próximo, 15/10/2018 e ata o 21/11/2018, terá lugar nas instalacións do centro Xoán XXIII a impartición do curso de Informática Básica 2018, cunha duración de 100 horas e un horario de Luns a Venres de 10:00 a 14:00 horas. No cal un grupo de 10 alumnos profundará no ámbito da informática.

É un curso destinado a persoas con risco ou que viven casos de exclusión social e que se atopan dentro do Plan Galego de Inclusión Social e nos programas do Consorcio Galego.

A finalidade principal é facilitar a integración socio-laboral a estas persoas en proceso de exclusión ou con fortes dificultades de acceso ao mercado laboral ou que se atopan en precariedade laboral, a través dunha intervención integral de emprego e complementaria con outros recursos de apoio social.

Ao longo da formación entrarán polo coñecemento das partes do computador e o seu sistema operativo, que son os cartafoles, cales son os principais editores de texto, inicio ao internet e á creación de correo electrónico.

Máis adiante verán o tema da seguridade informática, os usuarios e os permisos que poden ter, como liquidar problemas, xestores de descarga, instalar novos hardwares e softwares así como as principais tarefas de mantemento e optimización.

Seguirán cos coñecementos achega do internet, os buscadores, os correos electrónicos, os principais xestores de descarga, así como as principais redes sociais e a súa seguridade.

Por último verán os principais editores de texto e como utilizalos, o programa de presentacións e a folla de cálculos e como utilizalos.

Este curso vén financiado polo Fondo Social Europeo “Ou FSE inviste non teu futuro”; pola Xunta de Galicia, concretamente pola Consellería de Política Social.

Estás interesado? Pois ven a apuntarche polo Departamento Social da Entidade.