QUE É O PROGRAMA OPERATIVO FEDER GALICIA 2014-2020? // ¿QUÉ ES EL PROGRAMA OPERATIVO FEDER GALICIA 2014-2020?

O programa Operativo FEDER (que son as siglas do Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional) Galicia 2014-2020, son unhas axudas que outorga a Unión Europea para cofinanciar aqueles investimentos que precisamos como entidade para promover a Inclusión Social e loitar contra a pobreza e calquera forma de discriminación.

A súa prioridade é dar investimento en Infraestruturas Sociais e Sanitarias que contribúan ao desenvolvimiento nacional, rexional e local e reduzan as desigualdades sanitarias, fomentando a inclusión socialmediante unha mellora ao acceso dos servizos sociais, culturais e recreativos, así como a transición dos servizos institucionais aos servizos locais.

Contar con esta cofinanciación axúdanos a afrontar unhas necesidades que tiñamos que nos eran necesarias para poder levar a cabo o labor que mantemos.

Para iso solicitamos a axuda para un programa informático; a adquisición de equipamento (en concreto un centro de repasado e un carro lencero) e un servidor, dous equipos informáticos e unha impresora que permitise nosa maior eficacia e adecuación óptima para o trato da documentación que a diario manexamos.

O noso agradecemento á Unión Europea na súa cofinanciación por medio do programa Operativo FEDER Galicia (2014-2020) para promover a Igualdade, a saúde e a inclusión social.


El programa Operativo FEDER (que son las siglas del Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional) Galicia 2014-2020, son unas ayudas que otorga la Unión Europea para cofinanciar aquellos investimentos que precisamos como entidad para promover la Inclusión Social y luchar contra la pobreza y cualquier forma de discriminación.

Su prioridad es dar investimento en Infraestructuras Sociales y Sanitarias que contribuyan al desenvolvimiento nacional, regional y local y reduzcan las desigualdades sanitarias, fomentando la inclusión socialmediante una mejora al acceso de los servicios sociales, culturales y recreativos, así como la transición de los servicios institucionales a los servicios locales.

Contar con esta cofinanciación nos ayuda a afrontar unas necesidades que teníamos  que nos eran necesarias para poder llevar a cabo la labor que mantenemos.

Para ello solicitamos la ayuda para un programa informático; la adquisición de equipamiento (en concreto un centro de planchado y un carro lencero) y un servidor, dos equipos informáticos y una impresora que permitiera nuestra mayor eficacia y adecuación óptima para el trato de la documentación que a diario manejamos.

Nuestro agradecimiento a la Unión Europea en su cofinanciación por medio del programa Operativo FEDER Galicia (2014-2020) para promover la Igualdad, la salud y la inclusión social.

CELEBRACIÓN CURSO «ASISTENCIA NO FOGAR 2016» // CELEBRACIÓN CURSO «ASISTENCIA EN EL HOGAR 2016»

Desde o próximo 27 de Setembro e ata o 30 de Novembro, dez alumnos beneficiaranse do curso de «Asistencia no fogar 2016» que se impartirá nas nosas instalacións cun total de 225 horas lectivas distribuídas en 45 sesións, de cinco horas cada unha, en horario de 09:00 a 14:00 h. Este curso contará, ademais, coa posibilidade de facer prácticas formativas en empresas. Un punto necesario para poder levar a cabo a principal finalidade deste curso que é, dar a opción aos colectivos que máis difícil téñeno, de acceder ao ámbito laboral tras recibir unha formación adecuada.

Durante o curso terán unha introdución á cociña e á manipulación de alimentos co módulo 1: Alimentación e nutrición familiar. Onde verán: -Principios de alimentación e nutrición.
-Os alimentos. Clasificación funcional.
-Recomendacións en enerxía e nutrientes. Inxesta recomendada.
-Dieta saudables e tipos que existen.
-Dieta familiar e como elaborar e planificar menús diarios e semanais. -Realizaron a planificación de menús para nenos, anciáns, e convalecentes facendo fincapé en menús especiais.
-Manipulación de alimentos e hixiene.
-Prevención de riscos e toxiinfecciones alimentarias relacionadas.

No módulo 2 verán o apoio domiciliario cos seguintes contidos:
-O plan de traballo no domicilio. Necesidades e demandas. Confección da lista da compra.
-Limpeza e mantemento do domicilio e os seus electrodomésticos. Técnicas, materiais, produtos…
-Limpeza de baños, habitacións, camas (normais, berces, de persoas dependentes…)
-Eliminación de residuos e lixos. Reciclado.
-Técnicas de lavado, repasado e pasado o ferro de roupa.
-Técnicas básicas de cociña. Preparacións infantís, especiais e para anciáns. -Técnicas de mobilización, hixiene postural, prevención de UPP para persoas dependentes. – Costural elemental ( ojales, baixos, ganduxados, bastillas…)

Orientación e coñecemento do medio laboral, Xénero: igualdades e diferenzas. Diversidade cultural e intercultural.

Con todo iso e as prácticas o alumnado confía poder abrir un ámbito laboral que lle outorgue oportunidades nun futuro.

Este curso vén financiado polo Fondo Social Europeo “Ou FSE inviste non teu futuro”; pola Xunta de Galicia, concretamente pola Consellería de Política Social.

Desde el próximo 27 de Septiembre y hasta el 30 de Noviembre, diez alumnos se beneficiarán del curso de «Asistencia en el hogar 2016» que se impartirá en nuestras instalaciones con un total de 225 horas lectivas distribuidas en 45 sesiones, de cinco horas cada una, en horario de 09:00 a 14:00h.  Este curso contará, además, con la posibilidad de hacer prácticas formativas en empresas. Un punto necesario para poder llevar a cabo la principal finalidad de este curso que es, dar la opción a los colectivos que más difícil lo tienen, de acceder al ámbito laboral tras recibir una formación adecuada.

Durante el curso tendrán una introducción a la cocina y a la manipulación de alimentos con el módulo 1: Alimentación y nutrición familiar. Dónde verán:
-Principios de alimentación y nutrición.
-Los alimentos. Clasificación funcional.
-Recomendaciones en energía y nutrientes. Ingesta recomendada.
-Dieta saludables y tipos que existen.
-Dieta familiar y cómo elaborar y planificar menús diarios y semanales.
-Realizaron la planificación de menús para niños, ancianos, y convalecientes haciendo hincapié en menús especiales.
-Manipulación de alimentos e higiene.
-Prevención de riesgos y toxiinfecciones alimentarias relacionadas.

En el módulo 2 verán el apoyo domiciliario con los siguientes contenidos:
-El plan de trabajo en el domicilio. Necesidades y demandas. Confección de la lista de la compra.
-Limpieza y mantenimiento del domicilio y sus electrodomésticos. Técnicas, materiales, productos…
-Limpieza de baños, habitaciones, camas (normales, cunas, de personas dependientes…)
-Eliminación de residuos y basuras. Reciclado.
-Técnicas de lavado, repasado y planchado de ropa.
-Técnicas básicas de cocina. Preparaciones infantiles, especiales y para ancianos.
-Técnicas de movilización, higiene postural, prevención de UPP para personas dependientes.
-Costural elemental (ojales, bajos, hilvanados, bastillas…)

Orientación y conocimiento del medio laboral, Género: igualdades y diferencias. Diversidad cultural e intercultural.

Con todo ello y las prácticas el alumnado confía poder abrir un ámbito laboral que le otorgue oportunidades en un futuro.

Este curso viene financiado por el Fondo Social Europeo “O FSE inviste no teu futuro”; por la Xunta de Galicia, concretamente por la Consellería de Política Social.

CURSO DE «XARDINERÍA E PODA 2016» // CURSO DE «JARDINERÍA Y PODA 2016»

Desde o próximo 26 de Setembro e ata o 30 de Novembro, impartirase o curso de «Xardinería e Poda 2016». Durante 120 horas repartidas en 30 sesións de catro horas de duración cada unha (en horario de tarde de 16:00 a 20:00 h), os dez alumnos que gozarán esta acción formativa aproveitarán os contidos distribuídos en dous módulos: Un de xardinería e outro de poda.

A finalidade principal do curso é facilitar a integración socio-laboral das persoas en proceso de exclusión ou con dificultades no acceso ao mercado laboral ou que se atopan nunha situación de precariedade laboral cronificada, a través dunha intervención integral de emprego e complementaria con outros recursos de apoio social.

Desagregando os contidos, ademais das seccións comúns de xénero e igualdade, diversidade cultural e coñecemento do medio laboral, profundarán no módulo de xardinería vendo:
-Equipamento, ferramentas e novas tecnoloxías en xardinería.
-Reformulo e construción en xardinería.
-Preparación de chans.
-Identificación de plantas ornamentais.
-Plantación.
-Céspedes.
-Rega.
-Principio de propagación.
– Fitopatología básica.
-Uso de rocalla e estanques.

No módulo de poda, os contidos serán:
-Morfoloxía e estrutura das árbores.
-Tipos de sistema radical.
-Abono de froiteiros.
-Diferentes tipos de poda.
-Épocas de poda.
-Técnicas de corte.
-Protección e selado das feridas de pódaa.
-Despunte, recortes e clareado das ramas.
– Curvatura no arqueado das ramas.
-Ferramentas de man.
-Utilización das ferramentas precisas.
-Parte práctica.

Aínda terán un módulo de invernadoiros que lles instruirá en:
-Equipamento, ferramentas e novas tecnoloxías no invernadoiro.
-Abonos e preparación de chans.
-Identificación de cultivo de invernadoiros.
-Plantación.
-Rega.
-Pragas nos cultivos.

O contar cunha parte práctica farao aínda máis dinámico e permitirá realizar as operacións propias do xardineiro ou podador desenvolvendo o hábito de cumprir as normas e de colaborar co seu superior nas tarefas máis complexas.

Ao ter a posibilidade de prácticas laborais facilitará aínda máis o acceso a un posto de traballo ao finalizar o curso.

Este curso vén financiado polo Fondo Social Europeo «Ou FSE inviste non teu futuro»; pola Xunta de Galicia, concretamente pola Consellería de Política Social.


Desde el próximo 26 de Septiembre y hasta el 30 de Noviembre, se impartirá el curso de «Jardinería y Poda 2016».
Durante 120 horas repartidas en 30 sesiones de cuatro horas de duración cada una (en horario de tarde de 16:00 a 20:00h), los diez alumnos que disfrutarán esta acción formativa aprovecharán los contenidos distribuidos en dos módulos: Uno de jardinería y otro de poda.

La finalidad principal del curso es facilitar la integración socio-laboral de las personas en proceso de exclusión o con dificultades en el acceso al mercado laboral o que se encuentran en una situación de precariedad laboral cronificada, a través de una intervención integral de empleo y complementaria con otros recursos de apoyo social.

Desglosando los contenidos, además de las secciones comunes de género e igualdad, diversidad cultural y conocimiento del medio laboral, profundizarán en el módulo de jardinería viendo:
-Equipamiento, herramientas y nuevas tecnologías en jardinería.
-Replanteo y construcción en jardinería.
-Preparación de suelos.
-Identificación de plantas ornamentales.
-Plantación.
-Céspedes.
-Riego.
-Principio de propagación.
-Fitopatología básica.
-Uso de rocalla y estanques.

En el módulo de poda, los contenidos serán:
-Morfología y estructura de los árboles.
-Tipos de sistema radical.
-Abono de frutales.
-Diferentes tipos de poda.
-Épocas de poda.
-Técnicas de corte.
-Protección y sellado de las heridas de la poda.
-Despunte, recortes y clareado de las ramas.
-Curvatura en el arqueado de las ramas.
-Herramientas de mano.
-Utilización de las herramientas precisas.
-Parte práctica.

Aún tendrán un módulo de invernaderos que les instruirá en:
-Equipamiento, herramientas y nuevas tecnologías en el invernadero.
-Abonos y preparación de suelos.
-Identificación de cultivo de invernaderos.
-Plantación.
-Riego.
-Plagas en los cultivos.

El contar con una parte práctica lo hará aún más dinámico y permitirá realizar las operaciones propias del jardinero o podador desarrollando el hábito de cumplir las normas y de colaborar con su superior en las tareas más complejas.

Al tener la posibilidad de prácticas laborales facilitará aún más el acceso a un puesto de trabajo al finalizar el curso.

Este curso viene financiado por el Fondo Social Europeo «O FSE inviste no teu futuro»; por la Xunta de Galicia, concretamente por la Consellería de Política Social.

COMEZA O SERVIZO DE ITINERARIOS 2016/2017 // COMIENZA EL SERVICIO DE ITINERARIOS 2016/2017

Arrincamos a atención a través dos Itinerarios de Inclusión Socilaboral con Acompañamento, desde o 01 de Abril do 2016 e ata o 31 de Marzo do 2017 poderán solicitar a súa participación neles directamente desde a oficina da Traballadora Social situada nas mesmas instalacións do Albergue Xoán XXIII, na Rúa Castiñeiros de Santiago de Compostela.

Esta atención comprenderá tanto actuacións coa persoa usuaria, como a valoración social individual co deseño dun itinerario, seguimento, revisión dos obxectivos ou actuacións, medidas de acompañamento, accións de mellora de habilidades sociais básicas, procura activa de emprego ou orientación social e laboral, como aqueloutras actuacións para as que non se precisa a presenza da persoa pero que son necesarias para a consecución dos obxectivos do seu proxecto de inclusión, tales como a prospección do mercado laboral, a intermediación laboral activa e/ou a coordinación con outros dispositivos ou recursos que ofrece o Sistema galego de Servizos Sociais.

Inclúense neste punto aquelas actuacións dirixidas a informar, orientar e asesorar en materia de consumo aos participantes para que poidan exercer correctamente os seus dereitos e xestionar os seus recursos de maneira eficiente.

Non o dubides e oriéntache!


Arrancamos la atención a través de los Itinerarios de Inclusión Socilaboral con Acompañamiento, desde el 01 de Abril del 2016 y hasta el 31 de Marzo del 2017 podrán solicitar su participación en ellos directamente desde la oficina de la Trabajadora Social situada en las mismas instalaciones del Albergue Juan XXIII, en la Rúa Castiñeiros de Santiago de Compostela.

Esta atención comprenderá tanto actuaciones con la persona usuaria, como la valoración social individual con el diseño de un itinerario, seguimiento, revisión de los objetivos o actuaciones, medidas de acompañamiento, acciones de mejora de habilidades sociales básicas, búsqueda activa de empleo u orientación social y laboral, como aquellas otras actuaciones para las que no se precisa la presencia de la persona pero que son necesarias para la consecución de los objetivos de su proyecto de inclusión, tales como la prospección del mercado laboral, la intermediación laboral activa y/o la coordinación con otros dispositivos o recursos que ofrece el Sistema gallego de Servicios Sociales.

Se incluyen en este punto aquellas actuaciones dirigidas a informar, orientar y asesorar en materia de consumo a los participantes para que puedan ejercer correctamente sus derechos y gestionar sus recursos de manera eficiente.

¡No lo dudes y oriéntate!